Czym jest PESEL?

div align="justify">PESEL – skrót od nazwy "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności". Jest on prowadzony od 1979 roku przez organy państwa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.) [1] i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.

W jaki sposób powstaje zbiór PESEL?

Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.)