PESEL2

Program PESEL2 powstał w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego obejmującego w szczególności obsługę obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzenia możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Internet, telefonia mobilna). Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania Państwem.

Program PESEL2 podzielony został na etapy, których realizację planowano na lata 2006 -2013 oraz w kolejnych okresach. Pierwszym etapem, realizowanym w latach 2006-2008 jest Projekt PESEL2. Kontynuacją projektu PESEL2 będzie projekt „pl.ID” – polska ID karta (polski wielofunkcyjny dokument tożsamości), którego realizację planuje się w latach 2008-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 7 Informatyzacja Administracji na rzecz przedsiębiorstw, Działanie 7.1 Infrastruktura elektronicznych usług publicznych.

Celem programu jest stworzenie usług realizowanych przez Internet polegających na potwierdzaniu, weryfikacji i udostępnianiu danych z rejestrów i ewidencji ludności, Urzędów Stanu Cywilnego oraz dowodów osobistych. Możliwa będzie sprawna i  biezpieczna identyfikacja mieszkańców Polski oraz weryfikacja autentyczności dokumentów, którymi posługują się w kontaktach z organami państwa oraz w obrocie gospodarczym i operacjach finansowych.

Podstawowy rejestr informacji o osobach fizycznych, jakim jest obecnie PESEL nie posiada obecnie parametrów potrzebnych dla udostępniania wiarygodnej i gwarantowanej informacji oraz pełnienie funkcji zbioru referencyjnego. W związku z tym planuje się zbudowanie nowej spójnej bazy danych, a następnie dokonanie migracji danych z dotychczasowego zbioru PESEL do nowej relacyjnej bazy danych. Stworzony system będzie oparty na  współpracy systemów informatycznych zarządzających rejestrami i ewidencjami na  poziomach centralnym i gminnym (lokalnym).

Realizacja Programu PESEL2 w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni przyczyni się do ułatwienia i uproszczenia szeregu czynności administracyjnych co w przyszłości pozwoli na wyeliminowanie bezpośredniego i osobistego udziału obywatela i przedsiębiorcy w ich realizacji. W szczególności:

  • Ograniczeniu ilości wydawanych zaświadczeń, poświadczeń, odpisów, wypisów poprzez zapewnienie dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych gromadzonych w bazach centralnych zainteresowanym urzędom administracji publicznej i innym upoważnionym instytucjom oraz podmiotom w zakresie określonym przez przepisy prawa.
  • Stworzeniu warunków do odmiejscowienia obywatela polegających na umożliwieniu świadczenia szeregu czynności administracyjnych związanych m.in. ze sprawami ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń i odpisów w dowolnym urzędzie gminnym a nie tylko właściwym dla miejsca zamieszkania obywatela.
  • Możliwa będzie automatyczna aktualizacja i przekazywanie określonych danych bez potrzeby czynienia tego przez obywatela (np. zmiana miejsca zamieszkania) – dane z rejestru PESEL będą przekazywane do innych systemów sektora publicznego lub pobierane przez te systemy przy wykorzystaniu platformy teleinformatycznej administracji publicznej.
  • Obywatel w realizacji czynności urzędowych oraz przy korzystaniu z innych usług publicznych będzie mógł posługiwać się jednym uniwersalnym identyfikatorem (Nr PESEL) a w przyszłości opartym o niego elektronicznym identyfikatorem. Inne obecne identyfikatory (np. NIP, ZUS, KRUS) byłyby wewnętrznymi identyfikatorami systemów resortowych i branżowych.

Projekt ułatwi rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu i pozwoli na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (banki, operatorzy telefoniczni, firmy ubezpieczeniowe) polegające na:

  • potwierdzaniu danych,
  • weryfikacji danych,
  • udostępnianiu danych.

Na poziomie centralnym program PESEL2 obejmie:

  • przebudowę zbioru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności),
  • utworzenie Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO).

Technologie zastosowane w realizacji Projektu będą opierać się na otwartych standardach (ang. open standards) zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej. Przyjęcie tego założenia zapewnia możliwość łatwiejszego zbudowania systemów informatycznych administracji publicznej.

Program PESEL2 współfinansowany jest ze środków - Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw obejmującego przebudowę i aktualizację istniejących oraz stworzenie nowych rejestrów państwowych, a następnie ich integrację. Całkowita wartość inwestycyjna Projektu w obecnym zakresie oszacowana została na 31 mln zł, z czego większość stanowić będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

źródło: www.mswia.gov.pl

 

CStudios Software House specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu  zaawansowanych systemów informatycznych. Naszą ofertę adresujemy głównie do firm i organów administracji publicznej.

Od 2005 roku specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych, aplikacji oraz pełnych systemów informatycznych. Naszą ofertę adresujemy głównie do firm i organów administracji publicznej.

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu aplikacji internetowych, mobilnych, jak i desktop. Nasze rozwiązania działają na systemach iOS, Android i Windows 10.

wiecej...