Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

 

Rejestr PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Są to następujące dane:

 1. numer PESEL,
 2. nazwisko i imiona aktualne,
 3. nazwisko rodowe,
 4. nazwiska i imiona poprzednie,
 5. imiona i nazwiska rodowe rodziców,
 6. data i miejsce urodzenia,
 7. płeć,
 8. obywatelstwo,
 9. numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
 10. stan cywilny,
 11. imię i nazwisko rodowe małżonka,
 12. data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
 13. adres i data zameldowania na pobyt stały,
 14. poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
 15. adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
 16. stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
 17. seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,
 18. data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził,
 19. ponadto dla cudzoziemców:
 20. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 21. seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 22. seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,
 23. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 24. seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał,
 25. seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,
 26. seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz data jego wydania, data ważności, oznaczenie organu, który je wydał.

źródło: www.mswia.gov.pl

 

CStudios Software House specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu  zaawansowanych systemów informatycznych. Naszą ofertę adresujemy głównie do firm i organów administracji publicznej.

Od 2005 roku specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych, aplikacji oraz pełnych systemów informatycznych. Naszą ofertę adresujemy głównie do firm i organów administracji publicznej.

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu aplikacji internetowych, mobilnych, jak i desktop. Nasze rozwiązania działają na systemach iOS, Android i Windows 10.

wiecej...